1. Definicje 

1.1. Administrator –  WELLBEING Options® Kamilla Motacki

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1. 5 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.6. Serwis – strona internetowa prowadzony przez Administratora pod adresem : http://doradcaosobisty.com.pl/pl/  oraz http://wellbeing.com.pl/pl/

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

2.1. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

2.2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

2.3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

forma pisemna

Adres: WELLBEING Options® Kamilla Motacki 

20 Stycznia 1920 Roku 19, 85-081 Bydgoszcz

 

poczta elektroniczna

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.  Cele przetwarzania danych 

3.1 Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu: 

wypełnienia formularza kontaktowego 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania

4.1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są: 

4.1.1. zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie; 

niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy; 

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

5.  Formularze kontaktowe 

5.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowanie się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza na stronie serwisu w zakładce kontakt. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem. Dane osobowe jakie podaje użytkownik w formularzu kontaktowym to imię oraz e-mail.  Podanie danych wskazanych w formularzu jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania kontaktowego a niepodanie skutkuje niemożliwością obsługi treści zapytania.  Dane osobowe w formularzu przetwarzane są celem identyfikacji oraz obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. 

6. Cookies 

6.1.Administrator informuje, iż podczas korzystania z serwisu dane osobowe są zbierane automatycznie przez cookies. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora do poprawy jakości usług.

6.2 Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika 

6.3. Administrator informuje,  że piki cookies wykorzystywane to : 

6.3.1.pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); 

6.3.2.uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 

6.3.3.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 

6.3.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 

6.3.5. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

7. Okres przetwarzania danych osobowych 

7.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora  wynosi maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym  upłynęła płatność podatku w związku z umową zawartą za pomocą Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak tylko istnieć będzie podstawa prawna wskazująca na ich przetwarzanie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazywały dłuższego okresu ich przechowywania. 

7.2. Po upływie okresu przechowywania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane. 

7.3. Uprawnienia użytkownika. 

 

8.1. Każda osoba, których dane dotyczą ma następujące uprawnienia:

8.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

8.1.2. prawo do uzyskania kopii danych 

8.1.3. prawo do sprostowania danych

8.1.4. prawo do usunięcia danych 

8.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania 

8.1.6. prawo do przenoszenia danych 

8.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

8.1.8. prawo wycofania zgody 

8.1.9. prawo do skargi 

8.2. Wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych można złożyć 

forma pisemna

Adres: WELLBEING Options® Kamilla Motacki 

20 Stycznia 1920 Roku 19, 85-081 Bydgoszcz

 

poczta elektroniczna

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.3. Wniosek powinien wskazywać czego dotyczy żądania poprzez określenie między innymi z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek oraz jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. 

 

 

9. Zabezpieczenie danych 

9.1. Administrator dokłada starań aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom zabezpieczeń w zakresie korzystania z serwisu poprzez między innymi    stosowanie wymagalnych prawem środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych a nadto stosuje niezbędne środki, które zapewniają zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemu usług przetwarzania 

9.2. Administrator prowadzi na bieżącą analizę ryzyka aby zapewnić, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. 

 

10. Odbiorcy danych 

10.1. Dane osobowe w związku z realizacją usług w serwisie mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT,  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

10.2. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.